Have questions?

Phone: 808-893-0578
Fax: 808-893-0580

Patient Rights

We Do Not Discriminate

Aloha Surgical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Ti Aloha Surgical Center ket immannurot kadagiti maipakat a linteg para ti Fedral a sibil a karbengan ken saan a manggiddiat segun ti puli, kolor, nasyon a naggapan, edad, disabilidad, wenno sex.

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-800-225-5254.

Sumusunod ang Aloha Surgical Center sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-225-5254.

Aloha Surgical Center Patient Rights and Responsibilities

Aloha Surgical Center Anti-Discrimination Policy

Aloha Surgery Center Limited English Proficiency Resources